Det här gör vi

Kunskap är makt. 2015 lanserades därför kampanjen Skydda antibiotikan med ett tydligt syfte: att sprida kunskap om antibiotikaresistens till allmänheten.

Hotet mot antibiotikan är ett stort problem som berör många delar i samhället. För att underlätta samarbetet i Sverige finns sedan 2012 en nationell samverkansfunktion för arbete mot antibiotikaresistens.


26 myndigheter och organisationer står bakom

Samverkansfunktionen leds av Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket och består av 26 myndigheter och organisationer inom sektorerna hälso- och sjukvård och folkhälsa, djur och livsmedel samt miljö och forskning. Samverkansfunktionen har en gemensam handlingsplan och kommunikationsstrategi och 2015 lanserades kampanjen Skydda antibiotikan med allmänheten som viktigaste målgrupp.


Digital kampanj

Kampanjen omfattar den här webbplatsen och Facebook-kontot Skydda antibiotikan. Budskap sprids via sociala medier, pressmeddelande, skyddaantibiotikan.se och andra webbplatser. Därutöver arrangerar vi även mötet Antibiotikaforum i november varje år, som riktar sig till yrkesverksamma inom de olika sektorerna.

Samtliga myndigheter arbetar också inom sina specialområden för att antibiotika ska fungera i framtiden. Läs mer om vad de gör på deras respektive webbplatser.

 

Arbetsmiljöverket

eHälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Formas

Forte

Havs- och vattenmyndigheten

Inspektionen för vård och omsorg

Jordbruksverket

Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

Livsmedelsverket

Läkemedelsverket

Länsstyrelserna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Naturvårdsverket

Nationella Strama

ReAct

Smittskyddsläkarföreningen

Socialstyrelsen

Statens veterinärmedicinska anstalt

Sida

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges lantbruksuniversitet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Vetenskapsrådet

VINNOVA