Samverkansfunktionen

Problemet med antibiotikaresistenta bakterier berör många delar av samhället – hälso- och sjukvård, folkhälsa, veterinärmedicin, djurhälsa, livsmedel, yttre miljö och forskning. För att bli effektiva behöver åtgärderna samordnas.

Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har ett gemensamt uppdrag från regeringen att leda en nationell samverkansfunktion i arbetet mot antibiotikaresistens. Funktionen etablerades 2012 och består i dag av en samverkansgrupp med representanter för 25 myndigheter och organisationer inom folkhälsa, djurhälsa, livsmedel, miljö och forskning. Arbetet utgår från regeringsuppdraget och den svenska strategin för arbete mot antibiotikaresistens 2020–2023.

Deltagare i samverkansgruppen

Följande myndigheter ska enligt regeringsuppdraget bidra till arbetet i samverkansfunktionen, utifrån sina respektive verksamhetsområden:

 • Arbetsmiljöverket
 • E-hälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
 • Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
 • Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
 • Jordbruksverket
 • Kemikalieinspektionen
 • Kommerskollegium
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Naturvårdsverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
 • Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetet (Sida)
 • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
 • Verket för innovationssystem (Vinnova)
 • Vetenskapsrådet.

Dessutom medverkar länsstyrelserna samt organisationerna Nationell arbetsgrupp Strama, ReAct, Smittskyddsläkarföreningen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det här gör samverkansfunktionen

Handlingsplan med One Health-fokus

Samverkansgruppen har gemensamt tagit fram en handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens under perioden 2021–2024. Handlingsplanen har ett tydligt One Health-fokus, vilket innebär att problemet med antibiotikaresistens behöver hanteras gemensamt eftersom resistenta bakterier kan överföras mellan människor, djur och livsmedel och spridas via miljön.

Här kan du läsa handlingsplanen.

Årets arbete redovisas kortfattat i en årsrapport som skickas till Regeringskansliet i december.

Så här bedrivs det interna arbetet

Arbetet förbereds i en mindre grupp som har månadsvisa avstämningar. I denna så kallade beredningsgrupp ingår nio myndigheter: Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt och Vetenskapsrådet. Normalt träffas hela samverkansgruppen två gånger om året, vår och höst.

Skydda antibiotikan

Samverkansfunktionen har en gemensam kommunikationsstrategi och 2015 lanserades kommunikationsinsatsen ”Skydda antibiotikan”. Målet med satsningen är att uppmärksamma antibiotikaresistens. I satsningen ingår webbplatsen Skydda antibiotikan och en Facebook-kanal. Webbplatsen ska vara en enkel ingång till det komplexa problemet med antibiotikaresistens. Den ska också ge lättförståelig, samlad och samordnad kunskap om antibiotikaresistens och infektionsprevention ur ett One Health-perspektiv. Ytterligare ett mål med webbplatsen är att underlätta för olika aktörer att kommunicera om frågorna.

En del i Skydda antibiotikan har också varit att väcka engagemang för antibiotikaresistens som en samhällsfråga och lyfta behovet av konkreta åtgärder, framför allt genom att samverkansfunktionen deltagit i de årligt återkommande World Antimicrobial Awareness Week och European Antibiotic Awareness Day. Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och andra organisationer i samverkansfunktionen har genom åren bidragit med material och stöd till andra som vill uppmärksamma veckan.

Samverkansfunktionen mot antibiotikaresistens kommunikationsstrategi

Antibiotikaforum

I anslutning till Europeiska antibiotikadagen i november arrangerar samverkansfunktionen mötet Antibiotikaforum som samlar experter och andra som arbetar med antibiotikaresistens. Syftet är att utbyta erfarenheter och stimulera dialog mellan sektorerna human- och djurhälsa, livsmedel och miljö.

Här kan du läsa mer: Nationellt antibiotikaforum (Folkhälsomyndigheten)